Tapahtuman oletuskuva

EU:n uusi kestävyysraportointi käynnistyy - mitä suomalaisilta yrityksiltä odotetaan?

28.11.2023 09:00

Microsoft Teams Live Event

EU:n uusi kestävyysraportointi käynnistyy - mitä suomalaisilta yrityksiltä odotetaan?

Aika: ti 28.11. klo 9.00-10.00
Toteutus: Microsoft Teams Live Event-webinaari

Vastuullinen ja kestävä yritystoiminta on monessa suomalaisyrityksessä jo arkipäivää. Nyt yritysten vastuullisuustoimenpiteistä myös halutaan entistä laajempaa raportointia sidosryhmien, kuten sijoittajien, rahoittajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien käyttöön. Hyvä vastuullisuusraportti voi olla avain menestymiseen kilpailutuksissa, työntekijöiden houkuttelussa sekä rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa.

Kestävyysraportointi tulee lähivuosina yhä useamman yrityksen, myös pk-sektorin yritysten, agendalle. Tule virtuaaliseen infotilaisuuteen kuulemaan ajankohtainen tilanne EU:n uusista kestävyysraportointivelvoitteista.

Lämpimästi tervetuloa! 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu:

Ohjelma

 

kuva2.jpg
Kestävyysraportoinnin kokonaiskuva - missä mennään?

Asiantuntija Elina Sonninen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

   

hannu-ylanen-ek.jpg

Katsaus uusiin kestävyysraportointivelvoitteisiin

Johtava asiantuntija Hannu Ylänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

   

kuva1.jpg

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia - tilannekuva ja yhteys muihin raportointivelvoitteisiin

Asiantuntija Santeri Suominen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

   

kuva3.jpg

Kestävyysraportointi pk-yrityksessä - case Spinnova

Head of ESG Joni Mäkitalo
Spinnova Oyj


Tervetuloa!

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:   28.11.2023 09:00
Päättyy:   28.11.2023 10:00

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams Live Event


Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

  • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
  • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
  • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Lisätiedot:

Vastuullisuusasiantuntija
Elina Sonninen
elina.sonninen@ek.fi
045 123 4765

ek_logo_vaaka_fi_sininen.jpg (2.09 MB)