Photo by Jonas Jacobsson on Unsplash

Jatkuvan oppimisen digitreffit

Microsoft Teams

Jatkuvan oppimisen digitreffit

Perjantaiaamuisin klo 8.30–9.30

 
Millaisia digitaalisia palveluja jatkuvan oppimisen osalta tarvitaan? Kuka vastaa digikehittämisestä? Miten suomalainen huippuluokan pedagoginen ja teknologinen osaaminen valjastetaan yhteisvoimin palvelemaan jatkuvan oppimisen tarpeita? 
 
pe 5.11. Jatkuvaa oppimista ja digitaitoja opiskelijalähtöisesti
 • eOppiva – jotta jokainen voisi oppia
  Neuvotteleva virkamies Marjaana Laine, VM ja Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö, HAUS
  PP-esitys
 • Digital Skills Up
  Head of Partnerships Ville Sinisalo, Reaktor Education
  PP-esitys
 • Kohti jatkuvan oppimisen digitaalista palvelukokonaisuutta
  Ylijohtaja Petri Lempinen, OKM
  PP-esitys

 

pe 12.11. Älyä osaamisen tunnistamiseen – data käyttöön ennakoinnissa
 • Miten Teknologiateollisuuden Osaamispulssi tehtiin ja mitä opittiin?
  Founder and chairman Harri Ketamo, Headai ja Asiantuntija Touko Apajalahti, Teknologiateollisuus
  PP-esitys (Headai)
  PP-esitys (Tekno)
 • SkillLab – miten äly palvelee henkilön osaamisen tunnistamisessa ja kuvaamisessa?
  Johtaja Kristel Kivisik, Springhouse
  PP-esitys
 • Kommenttipuheenvuoro
  Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, TEM

 

pe 19.11. Kokemuksia osaamismerkeistä
 • Osaamismerkit ja pienet osaamiskokonaisuudet
  Tutkija, opettajankouluttaja Sanna Brauer, Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus
  PP-esitys
 • Osuvat taidot – digiosaamismerkit käyttöön
  Digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja Hanna Vuohelainen, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus
  PP-esitys
 • Osaaminen esiin osaamismerkeillä – case digituen verkosto
  Suunnittelija Mirva Gullman, Digi- ja väestötietovirasto
  PP-esitys

 

pe 26.11. Jatkuva oppiminen ja digi haastavat korkeakoulutuksen
 • Korkeakoulutuksen toimintaympäristö on globaali
  Johtaja Heli Harrikari, TUNI
  PP-esitys
 • Onko korkeakoulutuksen digivisio riittävän kunnianhimoinen?
  Digijohtaja Ari Hirvonen, Jyväskylän yliopisto
  PP-esitys
 • Kommenttipuheenvuoro ammattikorkeakoulutuksen näkökulmasta
  Jatkuvan oppimisen päällikkö Taru Ruotsalainen, Metropolia
  PP-esitys

 

pe 3.12. Kohti ammattiosaamisen digistrategiaa
 • Teknologia oppimisen avuksi – esimerkkejä ammattikorkeakoulutuksesta ja ammattiopinnoista
  Toimitusjohtaja Jussi Kajala, 3DBear
 • Käytännön kokemuksia logistiikan opinnoista ja sote-alalta
  Arto Kärkkäinen ja Henri Heiskanen, SAKKY
  Laura Laakkonen ja Jukka Koivisto, SDO
 • eKampus – oppimisympäristö 24/7
  Apulaisrehtori Markus Oedewald, Mercuria
  PP-esitys
 • Miksi ammattiosaamisen digistrategiaa tarvitaan?
  Kehittämispäällikkö Henry Paananen, HAMK Edu
  PP-esitys

 

Saat Teams-osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä.
Samalla linkillä voit osallistua kaikkiin tilaisuuksiin.

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams


Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mirja Hannula
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
mirja.hannula@ek.fi

Johtaja Laura Rissanen
Sivistystyönantajat
laura.rissanen@sivista.fi

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
 • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
 • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

 • etu- ja sukunimi
 • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 

 

ek_logo_vaaka_fi_vihrea7E.jpg (2.02 MB)

 

sivista-logo-02