Digibarometri 2020 -julkistustilaisuus

11.6.2020 10:30

Microsoft Teams

Digibarometri 2020 – mikä on yritysten, hallinnon ja kansalaisten digitalisaation taso?

 

Koronakevät on nostanut digitalisaation uuteen arvoon: parhaiten pärjäävät ne yhteiskunnat, jotka osaavat hyödyntää edelläkävijän tavoin digiteknologiaa, -viestintää ja -palveluita. Digibarometri kertoo, mikä on Suomen pärjäämisen taso vuonna 2020. Lisäksi pureudutaan syvällisemmin tämän vuoden erikoisteemaan kyberturvallisuuteen.

Etlatiedon toteuttama Digibarometri-tutkimus analysoi ja vertaa digitalisaation hyödyntämistä eri maissa. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten Suomi sijoittuu kansanvälisessä vertailussa? Mikä selittää tulostamme?
 • Miten pärjäävät Suomen yritykset, julkinen sektori ja kansalaiset suhteessa muihin maihin?
 • Millaisella tasolla ovat digitalisaation edellytykset, todellinen käyttö ja miten vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa?
 • Mitä uutta tietoa saatiin tämän vuoden erikoisteemasta, joka on yritysten kyberturvallisuus?


OHJELMA


Tilaisuuden avaus
Johtaja Taina Susiluoto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Suomen digitalisaatio – miten pärjäämme, kuinka kirimme?
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, Liikenne- ja viestintäministeriö

Digibarometri 2020 tulokset – kuinka Suomi sijoittui ja miksi?
Johtava tutkija Timo Seppälä, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Kommenttipuheenvuorot sektorikohtaisista tuloksista

 • Kansalaiset:
  Asiantuntija Virva Viljanen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
 • Julkinen sektori:
  Ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, Valtiovarainministeriö
 • Yritykset:
  Smartum Oy:n perustaja, The Orange Company Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien osaamisen valiokunnan jäsen Jarmo Hyökyvaara

Johtopäätökset
Johtaja Taina Susiluoto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Tapahtuma toteutetaan Microsoft Teams -yhteyden kautta. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan tiistaihin 9.6. mennessä sivun alareunan painikkeesta. Toimitamme sinulle etäyhteyteen tarvittavan linkin ilmoittautumisen yhteydessä toimittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Digibarometriä ovat olleet mahdollistamassa Etlatiedon ohella Elinkeinoelämän keskusliitto EK, liikenne- ja viestintäministeriö, Business Finland, Suomen Yrittäjät.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

11.6.2020 10:30

Päättyy:  

11.6.2020 11:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams


Lisätietoja

Asiantuntija
Leena Nyman
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
leena.nyman@ek.fi

Henkilötietojen käsittely Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri.


2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 420 20, sähköposti ek@ek.fi).

EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla: https://ek.fi/ek-ja-jasenliitot/jasenliitot/.

Rekisterin yhteyshenkilö on asiantuntija Marika Punkka (marika.punkka@ek.fi, p. 044 536 4042).


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

 • EK:n jäsenasioiden hoitamiseen
 • EK:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
 • EK:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.


4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää EK:n jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä EK:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

 • etu- ja sukunimi
 • tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

EK:n jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.


6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

EK luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin. EK:n sidosryhmähenkilöiden, jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin myös EK-konsernin sisäisesti, mukaan lukien EK-Tieto Oy ja tämän tytäryhtiö Työsuhdejuristit Oy.


7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.


9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.


10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.


11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella


12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.